Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

HomeIk wil kopenKooprecht zittende huurder

Kooprecht zittende huurder

Algemeen (kooprecht)

Voldeed uw huurwoning op 24 april 2017 en voldeed uzelf ook op deze datum aan bepaalde voorwaarden?  Dan heeft u het recht om uw huurwoning aan te kopen.

Opgelet: u kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021.  Nadien kunt u uw huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden voor de woning

Om uw huurwoning te kunnen aankopen, was de woning op 24 april 2017 minstens vijftien jaar een sociale huurwoning.

Voorwaarden voor de kandidaat-koper

Om uw huurwoning aan te kunnen kopen, voldeed u aan de volgende voorwaarden :

 • u was op 24 april 2017 een huurder die mag kopen
 • u huurde en bewoonde de woning op 24 april 2017 al vijf jaar ononderbroken
 • u heeft op het ogenblik van uw aankoop geen gehele of gedeeltelijke eigendom, noch volledig vruchtgebruik.

Procedure aankoop woning.

Hoe verloopt de aankoop?

 1. Als je alle informatie ontvangen hebt, kun je als huurder een dossier openen. Het openen van een dossier kost 50€.
 2. Als de voorwaarden voor het kooprecht vervuld zijn, wordt dat door onze Raad van Bestuur geattesteerd.
 3. Daarna vragen wij het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt momenteel 291 euro (bedrag voor 2021). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Dat bedrag moet je vooraf aan ons betalen, wij betalen dan het bedrag aan de bevoegde instanties waaraan de schatter verbonden is. De schattingsprijs is de aankoopprijs. Als je de gehuurde woning niet tegen de geschatte waarde wilt aankopen, wordt de schattingsvergoeding niet terugbetaald.
 4. Als er gegevens betreffende de grootte van de woning ontbreken, worden er aanvullende metingen uitgevoerd, voor de schatting plaatsvindt. De kosten ervan zijn tot 983 euro (bedrag voor 2021) beperkt en die moet jij als huurder vooraf aan ons betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 5. Voor de schatting maakt de schatter een afspraak met jou. Wij worden ook daarvoor uitgenodigd.
 6. Het schattingsverslag wordt in drie exemplaren opgemaakt: een voor jou, een voor ons en een voor de schattingsinstantie zelf. De schatter bezorgt je jouw exemplaar.
 7. Als jij als kandidaat-koper met de schattingsprijs akkoord gaat, wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt. Dat is de “eenzijdige belofte van aankoop”.
 8. Vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden. Na het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst moet de akte binnen de vier maanden bij de notaris ondertekend worden.
 9. Na de effectieve verkoop worden de gegevens aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en aan het agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) doorgegeven.

Welke verplichtingen heeft de koper?

De koper is verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan.  Als hij de bewoningsplicht niet nakomt, of als hij de woning wil verkopen binnen de termijn, heeft de sociale bouwmaatschappij het recht om de woning terug te nemen tegen de prijs, vermeld in artikel 84, paragraaf 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, zijnde :

“De woning kan worden teruggenomen van de eerste, en in voorkomend geval, van de tweede koper tegen de oorspronkelijke verkoopprijs vermeerderd met de gemaakte kosten van de koop en van de kosten van de verbeterings- en herstellingswerkzaamheden, voor zover deze niet werden uitgevoerd in strijd met de bepalingen op de ruimtelijke ordening en stedenbouw.  De terugname van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de koper de woning mocht hebben bezwaard.”

Voor meer informatie of wenst u na te gaan of u in aanmerking komt, kan u contact opnemen met onze diensten.