Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

HomeIk wil hurenAanvraag en voorwaarden

Aanvraag en voorwaarden

Voorwaarden

 1. Om een sociale woning te huren moet je meerderjarig zijn en ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister volstaat niet.
 2. Eigendom
  Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt. Je mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.
  Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.
  Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

  • Wanneer je een woning of bouwgrond
   – gedeeltelijk in volle eigendom kosteloos hebt verworven
   – een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik kosteloos hebt verworven
   – bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal kosteloos hebt verworven
   dan kan je toch ingeschreven worden op voorwaarde dat je één jaar na toewijzing je aandeel hebt vervreemd.
  • Wanneer je een woning of bouwgrond
   – volledig in volle eigendom
   – volledig in vruchtgebruik
   – met een volledig recht van erfpacht
   – met een volledig recht van opstal
   hebt met je (ex-)partner (dus ook wettelijke en feitelijke (ex-)partners) en deze persoon gaat de sociale woning niet mee bewonen, kan je toch ingeschreven worden. Ook hier zal je één jaar na de toewijzing deze woning of bouwgrond moeten vervreemd hebben.
  • Je woning ligt  in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is  (bv. een campingverblijf).
  • Je hebt het beheer van je woning verloren ten gevolge van een faillietverklaring.
  • Je hebt het beheer over je woning verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling
   Je woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, werd maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en je woont in deze woning.
  • Je hebt een fysieke handicap en de woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, is niet aangepast.
  • Je hebt een fysieke handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning.
   Ook hier zal je één jaar na toewijzing deze woning moeten vervreemd hebben.
 3. Je inkomen ligt onder een bepaalde grens. Voor een geldige inschrijving in het jaar 2023 is dat:
  • 28.105 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • 30.460 € voor een alleenstaande gehandicapte
  • 42.156 € voor gehuwden, samenwonenden, anderen (per persoon ten laste komt hier 2.356 € bij)
  • Tuinwijk kijkt naar het volledig jaarinkomen van jou en je partner, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet van jou en je partner betrekking heeft. Dit inkomen noemen we jouw referentie-inkomen.
   • Een te hoog inkomen? Als jouw referentie-inkomen te hoog is, kan je ons jouw inkomen van de laatste 3 maanden bezorgen. We kijken dan naar jouw huidig inkomen.
   • Geen inkomen? Als geen enkele kandidaat-huurder over een referentie-inkomen beschikt, moet je ons je inkomen van de laatste 3 maanden bezorgen.
   • Meer dan 1 soort inkomen? Als je meer dan 1 soort inkomen had, dan breng je de verschillende documenten mee. Zo weten wij wat je volledig jaarinkomen is.
 4. Taalkennisvereiste
  Je moet aan het taalkennisniveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen voldoen. Je moet dit niveau bereiken uiterlijk twee jaar na aanvang van de huurovereenkomst bij Woonmaatschappij BV Tuinwijk. Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.

  • Online: integratie-inburgering.be
  • Via hun lokale afdeling: [selecteer de juiste provincie:]
   • Antwerpen: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen; telefoon: 03 338 70 11
   • Limburg: H-Blok – 2e verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt; telefoon: 011 30 56 00
   • Vlaams-Brabant: Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven; telefoon: 016 47 43 11
   • Oost-Vlaanderen: Elfjulistraat 39C, 9000 Gent; telefoon: 09 321 86 00
   • West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50.
 5. Inschrijven bij de VDAB voor niet-beroepsactieve huurders.  Op het moment dat je een sociale woongelegenheid huurt bij Woonmaatschappij BV Tuinwijk moet elke niet-beroepsactieve huurder ingeschreven zijn bij de VDAB. Dit is een huurdersverplichting en wordt gecontroleerd. Als je als huurder niet voldoet aan deze voorwaarde kan de toezichthouder u een administratieve geldboete opleggen.

Aanvraag

Om een sociale huurwoning aan te vragen dien je het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te bezorgen samen met de nodige documenten.

Je kan dit formulier samen met de hierna vermelde documenten persoonlijk afgeven bij Tuinwijk nadat je hiervoor een afspraak hebt gemaakt of schriftelijk per post bezorgen. De inschrijvingsdatum is de datum waarop alle gegevens en documenten binnen gebracht zijn bij Tuinwijk.

Indien je dit wenst, kan je vragen om je aanvraag meteen ook te bezorgen aan andere sociale huisvestingsmaatschappijen in de omliggende gemeentes of streek. Zo krijgt je een grotere keuze aan woningen.

Vereiste documenten bij de inschrijving:

 • een kopie van je identiteitskaart of je bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • als je invalide bent: een kopie van het attest van je invaliditeit
 • je laatst gekende aanslagbiljet.

Actualisatie

Om de twee jaar (in elk oneven jaar) wordt het register geactualiseerd. Iedere kandidaat-huurder wordt aangeschreven en moet schriftelijk, via de formulieren van Tuinwijk, laten weten nog steeds op de wachtlijst te willen blijven staan. Je krijgt dan eveneens de kans om de door jou gekozen woongelegenheden/wijken waarvoor je bent ingeschreven, te wijzigen.

Kandidaat-huurders die niet reageren worden geschrapt van de wachtlijst!

Toewijzing/Weigeren van een woongelegenheid

Als de woning die je wordt toegewezen je niet bevalt, dan kan je die weigeren.

Let op: dat mag je maar één keer doen. Als je een tweede keer weigert of niet antwoordt, vervalt je inschrijving en word je van de wachtlijst geschrapt.

Tegen de beslissing van schrapping kan je, indien gewenst, in beroep gaan door middel van een aangetekend schrijven te richten aan het Agentschap Wonen Vlaanderen – Afdeling Toezicht – Koning Albert II-laan 15 bus 253 te 1210 Brussel.

Belangrijk! Na een eerste weigering zal je minstens 3 maanden moeten wachten op een nieuw aanbod, tenzij je specifiek vraagt dit niet te doen.